در این مقاله دستورات (‍‍Commend) یونیکس دایرکتوری یونیکس و ... مورد بحث قرار می گیرد.

FREEENGINEER.ORG