این مقاله چگونگی خاتمه بخشیدن یک پردازش رو در لینوکس با استفاده از ترمینال و فرامین اون بیان می کنه

How to Kill a Process