این کتابچه توسط تیم توسعه پشتیبانی فارسی در پایگاه داده MySQL گردآوری و ترجمه شده است. نگارش کتاب به نحوی است که بر استفاده از پایگاه داده MySQL برای زبان فارسی بیشتر تاکید شده و اکثر مثالهای بکار برده شده، در رابطه با زبان فارسی می‌باشد.

دانلود فایل